Националната кампания "Празнувай всяка победа с Proper No. Twelve" ще стартира на 19.10.2023г.

 

 

 

Официални правила на Промоционалната кампания

“Спечели 1 от 10 бутилки Proper No. Twelve, лично подписани от Конър Макгрегър”

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ “Спечели 1 от 10 бутилки Proper No. Twelve, лично подписани от Конър Макгрегър”

Промоционалната кампания “Спечели 1 от 10 бутилки Proper No. Twelve, лично подписани от Конър Макгрегър” наричана за краткост „Кампанията”, се организира от „Локалс ООД“, ЕИК 204901147 с адрес: гр. София, ул. Николай Хайтов 3А, партер, офис -1-5, наричано за краткост “Организатор”. 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. С включването си в Кампанията, Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наричани Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайта https://properwhiskey.bg/ за целия период на Кампанията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0899 057 435, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта https://properwhiskey.bg/

2.4. По всяко време Кампанията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това на официалната страница на Кампанията: https://properwhiskey.bg/.

2.5. С участието си в Кампанията, участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията.

2.6. Участници, опитали се да нарушат или са нарушили правилата на Кампанията, прилагайки техники и/или технологии, които не отговарят на описания по-долу регламент, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

2.7. Възможно е при посещение на сайта https://properwhiskey.bg/ посетителите да бъдат автоматично пренасочени към друг сайт, който ще съдържа актуална информация за Кампанията и регистрационната форма с възможност за регистрация в Кампанията. Регистрациите за участие в Кампанията, направени през сайт към който посетителите на https://properwhiskey.bg/ са автоматично пренасочени, са валидни и се зачитат за участие в Кампанията ако отговарят и на останалите условия в тези Официални правила и Кампанията.

2.8. Чрез регистрацията си в Кампанията,  участниците се съгласяват да получават промоционални съобщения по имейл от porperwhiskey.bg, свързани с настоящата Кампания и бъдещи такива. 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира в 18:00ч. на 29.09.2023г. и продължава до 23:59ч. на  06.09.2023г.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

5.1. В Кампанията има право да участва:

 1. Всяко физическо лице
 2. Навършило 18 годишна възраст
 3. Живеещо на територията на Република България
 4. Регистрирано за Кампанията на https://properwhiskey.bg/ със следните данни: две имена, имейл адрес

5.2. В Кампанията не могат за участват служителите на Организатора, „Локалс“ ООД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Общ брой на наградите, които ще бъдат изтеглени чрез томбола на случаен принцип след края на Кампанията: 

 • 1обр. бутилки Proper No. Twelve, лично подписани от Конър Макгрегър

6.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

6.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки потребител, отговарящ на условията описани в част 5 по-горе, може да участва в Кампанията “Спечели 1 от 10 бутилки Proper No. Twelve, лично подписани от Конър Макгрегър” за спечелване на някоя от изброените в ЧАСТ 7, точка 7.1 награди при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

 • Попълни формата за участие със следните данни: имейл адрес
 • Даде съгласие, че приема Официалните правила
 • Потвърди, че има навършени 18 години
 • Натисне бутона “Запази билет”

След натискането на бутона “Запази билет”, всеки участник ще получи автоматичен имейл за потвърждение на регистрацията си.

7.2. Всеки потребител може да участва само веднъж в Кампанията.

7.3. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. 

7.4. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и наградата няма да се предоставя.

Нарушение включва действия за:

а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Кампанията.

8.2. Всички участници по точка 8.1. се включват в томбола, като на 10.09.2023г. ще бъдат изтеглени 10 (десет) участници на случаен принцип. 

8.3. Представител на Партньора ще се свърже с печелившия на предоставената от него електронна поща с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка. 

8.5. Наградата от точка 6.1. ще бъде изпратена по куриер в срок до 30 дни от получаването на данни на печелившия, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен по електронна поща или телефон.

8.6. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Награда не се предоставя в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията и/ или не отговаря на условие по тези правила.  Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

8.7. Спечелилите са задължени да си сътрудничат с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата и подписване на съответните документи в тази връзка. Ако спечелил не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.

8.8. До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако участникът не успее да предостави информация, която се изисква от него (участника). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира, по всяко време, участници, които не спазват гореописаните правила и условия.

8.9. Организаторът не е длъжен да предостави неполучените награди на друг участник.

ЧАСТ 9. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. Организаторът на Кампанията и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.
 2. Организаторът на Кампанията и Партньорът не се задължават да водят кореспонденция по повод претенции, породени от регистрация в томболата след изтичане срока на  Кампанията  или други подобни поводи.
 3.  Организаторът и Партньорът не носят отговорност за забавяне в доставката на награди, причинено от забавяне на доставчици на куриерски услуги.
 4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в част 6. от официалните правила.
 5. Организаторът няма да носи отговорност и не е длъжен да предостави награди, предявени извън посочените в тези правила срокове и количества.
 6. Организаторът не носи отговорност за неполучени награди, поради непредставен или предоставен грешен или непълен адрес, телефон или имейл за връзка от участника.

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

1/Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в настоящите Официални правила, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи не се допуска връщане на закупен продукт и на участниците не се дължи компенсация.

2/При приключване на промоционалния период спрямо т.5.

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие, чрез намесата на компетентните органи.

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. С участието в тази Кампания участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в Кампанията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в Кампанията като се обади на 0899057435, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа и потвърди желанието си на имейл адрес: bobi@properwhiskey.bg  с изпратен имейл от имейл адреса, с който е направена регистрацията в Кампанията, с което прекратява и участието си  в Кампанията и сам заличава направените до момента регистрации и цялата си активност в  сайта https://www.properwhiskey.bg/ , както и губи правото си да участва в Кампанията и възможността да спечели. 

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

12.2. С участието в тази Кампания участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 •         Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 •         Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 •         Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 •         Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
 •         Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 •         Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
 •         Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
 •         Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

За повече информация относно защитата на личните данни  моля посетете https://properwhiskey.bg/privacy-policy-2/ и се запознайте с политиката за поверителност на properwhiskey.bg.

12.3. При спечелване на награда, на печелившите е известно, че техните имена, адрес, телефон или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в печатни издания и публикувани в интернет материали, в социални мрежи. В допълнение на предходното, печелившите декларират, че им е известно, че във връзка с предоставянето на наградите, Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят  ще се свържат с тях на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Кампанията, а също и в период от 1 година след края й.